Monthly Archives آگوست 2021

ithenticate iran

بازنویسی و بازنویسی متون و مقالات انگلیسی در ithenticate iran
بسیاری از مجلات علمی در مراحل اولیه ارزیابی مقالات افراد از نرم افزاری مانند iThenticate استفاده می کنند تا از ابتدا متوجه شوند که آیا آنها با کارهای جعلی یا دزدی ادبی سروکار دارند...

Read More