آب اکسیژنه چیست و چطور این همه خاصیت دارد ؟

به عبارتی طور که می دانید آب اکسیژنه در دماهای بالا یک ماده انفجاری محسوب می شود. • شکل غلیظ و خالص آب اکسیژنه در دمایی حدود 150 درجۀ سانتی گراد به جوش می آید و در این درجۀ حرارت دچار تجزیۀ حرارتی می شود که این تجزیه، یک واکنش انفجاری در پی دارد. بنابراین بر شالوده واکنش همین دو کریستال سولفید سدیم و یک محلول 30٪ از آب اکسیژنه به دست می آید آب اکسیژنه ترک . همین ماده یک اکسید کننده توانا بشمار می آید که از این خواص همین ماده استعمال هایی در صنعت می شود. همین ماده دارای توجه به خاصیت اکسیدکنندگی قادر که داراست می تواند به مهربانی حساس باکتری ها، مخمر ها و قارچ ها، و ویروس ها واکنش دیتا و سبب ساز از در بین رفتن آلودگی های میکروبی می شود. هیدروژن پراکسید (فودگرید) در چیلرهای آیتم استعمال به جهت سرد شدن لاشه مرغ قبل از بسته بندی، به کارگیری می شود و موجب کمتر بار باکتریایی جنازه مرغ ها می گردد. پراکسید هیدروژن حیاتی استون واکنش داده و باعث تشکیل “پراکسید استون” می شود و در تعامل اساسی ازن، “تری اکسید هیدروژن” را ایجاد میکند. بطور نمونه در صورتی که همان تکه گوشت را پس از چندروز ببینیم، رنگ خودرا تا حدودی از دست دیتا است. درصورتیکه می خواهید ظواهر آن ها را واضح تر نمایید پنبه را اصلی آب اکسیژنه آغشته نمایید و بعد روی هر کدام از ناخن ها بکشید. آب اکسیژنه کاربردهای صنعتی دیگری نیز دارااست که به آن ها خوا هیم پرداخت. گرید صنعتی آب اکسیژنه در درختان مهم اثر نور خورشید در آب و حتی در عسل تشکیل شده است. • آب اکسیژنه در آب حل می شود و هنگامی در آب حل شد، یک محلول همگن کلیدی آب تشکیل می دهد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم آب اکسیژنه خاصیت رنگبری دارد؟ بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.