Monthly Archives دسامبر 2022

سوغات زنجان چیست؟

اشغال روسها تا اواخر جنگ جهانی اول که شهر تبریز بین قوای دوطرف درگیر دست به دست شد ادامه یافت. نان اردک در ابتدا توسط زنان در خانهها پخت میشد، اما اگر امروز به شیرینی فروشیهای سراسر شهر مراجعه کنید، نان اردک را هم در پشت ویترین خواهید یافت...

Read More