آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی ۱۰۰٪) ۱۴۰۰

گواهینامه رانندگی پایه سوم – دوم – و پایه یک را می توانید به صورت رایگان از سایت درایوینگ استفاده کنید این آزمون آیین نامه آنلاین سایت درایوینگ به صورت کاملا رایگان می باشد که تمرین بسیار مناسبی جهت قبولی شما برای بار اول تهیه و گرداوری شده است

آساها و مقررات راهنمایی و رانندگی
1. مقدمه
بری این بنچاک‌ها رانندگی نکنید

آزمون آیین نامه آنلاین جهت محک زدن برای گرفتن پایه سوم – پایه دوم و پایه یکم مناسب می باشد

گواهینامه رانندگی معتبر
تایید مندرج کنیه گیاه وحشی (برگ 23)
تایید بیمه گیاه وحشی معتبر
دستور و تایید بهبود دستآوی بارکشی (منحصرا به‌قصد کارمایه‌ها بارکشی شدنی بره است)
تایید معتبر گناه فرود راهوری دره رو درخواست یک صاحب‌منصب عسس آش رخت اگر صاحب‌منصب تنسیق بره و مزه، این بنچاک‌ها را به‌قصد بازرسی پیش آوری کنید.

2) آساها جاده

آساها زیاد دره یک خیابان تاخت خوش آیند به سمت علامت نادرست بمانید هم‌سنگ به سمت ازدحام از سو نایسکان دره علامت صائب شما و دره خیابان یک خوش آیند مجوز دهید هم‌سنگ کارمایه‌ها بارکشی خلف تارک شما از علامت صائب شما مسابقه بگیرند.

هنگامیکه به سمت نادرست می‌پیچید ، به سمت علامت نادرست خیابان‌ای که می‌روید و همچنین خیابان‌ای که متبحر می‌شوید، بروید. هنگام تفریح به سمت صائب ، به سمت مرکز خیابان ای که دره شیوه صرفنظر وقت هستید جنبه کنید و به سمت علامت نادرست خیابان ای که متبحر می شوید برسید.

یکدیگر را قطع کردن‌های وب 360 آزمون ایین نامه خیابان‌ای، یکدیگر را قطع کردن‌ها، گذرگاه‌های رونده پیاده و پسله‌های خیابان بادپایی خود را معدود کنید و منتظر بمانید هم‌سنگ از مسیری زلال دره زی سیما مطمئن شوید. اگر متبحر خیابان مهم می شوید که ازدحام دره وقت سامان دادن نشده است، جای خود را به سمت کارمایه‌ها بارکشی ای که از علامت صائب شما ردشدن می کنند، بدهید.

سیگنال تسلط راستسیگنال های دستی دره دوران های ویژه‌ای باید است. هنگام کاهش بادپایی، خودداری تسلط صائب خود را به سمت علامت پایین بکشید و وقت را آسمان و پایین بچرخانید. هنگام سکون، فاصله بین‌مچ و آرنج خود را به سمت رو ستونی دره سطح عالی فقه از دستآوی بارکشی آسمان بیاورید. هنگام تغییرجهت به سمت صائب اگر تطور مسیر به سمت علامت صائب، بازوی صائب خود را مستقیماً به سمت علامت ظاهر و خودداری تسلط خود را به سمت علامت روبرو دیلاق کنید. هنگام تفریح به سمت نادرست اگر تطور لاین به سمت علامت نادرست، بازوی صائب خود را دیلاق کرده و وقت را دره سو مباین سو شاهنگ‌های تسو بچرخانید.

به‌قصد اینکه خودروی خلف سرتان بتواند مسابقه بگیرد، بازوی صائب خود را به سمت رو میان دوردار ای به سمت خلف و روبرو بچرخانید. سیگنال تسلط نادرست نشانگرهای سو بهتر است از نشانگرهای سو به سمت جای سینگلال های دستی و دره مواقع نیازین از هر تاخت بهره‌گیری کنید. کتمان کردن کلاه سلامت به‌قصد رانندگان تاخت گردون یک ناچاری مشروع است. کلاه سلامت باید مطابق آش استانداردهای ISI باشد و دارای نمودار ISI باشد. کلاه سلامت به سمت سرگفتار محو به‌قصد تارک شما دره رو پدیدار شدن رویدد کنش می کند. این به‌قصد سلامت کسی شما نمودارسازی شده است و نه به سمت سرگفتار پوششی به‌قصد جلوگیری از پیگرد مشروع. به‌قصد سلامت درست، بست را به سمت درستی ببندید، دره متفاوت این رو دره رو بلا دیدگی به سمت تارک، کلاه سلامت ممکن است از تارک شما بلغزد. (دستار پوشان سیک ها از بهره‌گیری از کلاه سلامت معاف هستند).

باغ نکنید دره قرابت یک گذرگاه خیابان اگر بالای تپه اگر رخساره یک مسیر پیاده رخساره بسیار خویش به سمت چلچراغ راهنمایی اگر گذرگاه رونده پیاده؛ دره خیابان مهم اگر خیابان ای آش ازدحام بدگوار؛ دره مقابل اگر روبروی دستآوی بارکشی باغ شده دیگری به‌قصد آفرینش بند؛ دره خیابان هایی که صف نقره‌فام دارند. قرابت درآیگاه گذربر، مدرسه اگر بیمارستان؛ موثق دره لب یک نمودار راهنمایی و رانندگی و دره اولاد وقت را به‌قصد دیگران مسدود می کند. دره درآیگاه معماری؛ دره قرابت یک ارسلان جهنم اثر دره اولاد دسترسی به سمت وقت مسدود می شود. جایی که خودروگاه به سمت شکل ممتاز ممنوع است.

نمودار مندرج دستآوی بارکشی باید همیشه آسان، خوانا و شدنی مشاهده باشد. دستآوی بارکشی موتوری را به سمت گون ای رنج نکنید که چلچراغ های خلف اگر هر چلچراغ اگر نمودار دیگری که به‌قصد سلامت وقت رخساره دستآوی بارکشی نیاز است مسدود شود.

رانندگی نکنید دره یک خیابان یک خوش آیند به سمت لخت دره سو جایز بازگشت به سمت خیابان یک خوش آیند دره سو کوتاهی نیز ممنوع است.

ردشدن نکنید با این که دره هنگام مسابقه از صف زردی که خیابان را پاره پاره کردن می کند دره خیابان هایی آش خطوط مشخص پیشینه از تطور صف از سیگنال نشانگر مناسب بهره‌گیری کنید.

صف سکون هنگامیکه دره یکدیگر را قطع کردن خیابان اگر یکدیگر را قطع کردن اگر گذرگاه رونده پیاده دره هیچ موردی نباید دستآوی بارکشی محرز شما، فراتر از این صف جنبه کند.

پالاد کشی منحصرا به‌قصد کارمایه‌ها بارکشی موتوری دارای معلولیت مکانیکی اگر مونتاژ ویدا، تریلرهای مندرج شده و خودروهای پهلویی جایز است. کارمایه‌ها بارکشی متفاوت از اینها ممکن است به‌قصد بهره برداری به سمت نزدیکترین خودروگاه اگر مکنده {بنزین} دره رو عیب نابهنگام بکسل شوند.

از شاخابه منحصرا دره مواقع باید بهره‌گیری کنید و از وقت دره منطقه دم‌فروبستن بهره‌گیری نکنید. کرنا ها اگر آماده‌باش های مرتفع، تاکی صدایی اگر جدی و شتابان را دره دستآوی بارکشی خود پیمان ندهید. تردید خودروهای دارای نوا گلوفشرده کن تطور یافته نیز دره خیابان ها ممنوع است.

به سمت رانندگان داده از راه افسران عسس سامان دادن کننده ازدحام و اگر از راه نشانه‌ها خیابان اگر نشانه‌ها راهنمایی و رانندگی شکستن این موارد تخطی است.

بعد بس آش خودروی جلویی خود را به‌خاطر سپردن کنید هم‌سنگ دره رو کاهش ناگهانی اگر سکون وقت دستآوی بارکشی، از تلاقی جلوگیری کنید. نموداری به‌قصد راهنمایی شما دره مورد کمینه دوران مهار مورد درخواست دره بادپایی های مختلف به‌قصد درونداد شما دره برگه 33 آورده شده است.

ناگهانی مهار نکنید به سمت لخت شوندها سلامت،

دره کوه‌ها و خیابان‌های لرزش‌صلیب ، دستآوی بارکشی‌ای که دره سربالایی جنبه می‌کند باید به‌دست کارمایه‌ها بارکشی‌ای که دره سرازیری می‌آیند، شایس پیش‌دستی داشته باشند. اگر خیابان به سمت شمار بس پهناور نیست، دستآوی بارکشی خود را به سمت یک سکون دره لب خیابان بکشید و مجوز دهید راننده ای که دره سربالایی است اوایل دوام دهد.

هنگامی که جنگ نوسازی خیابان دره شیوه اعمال است، بادپایی خود را معدود کنید و آش بادپایی بیش از بیست و پنج کیلومتر دره تسو رانندگی کنید.

رانندگان کشتاما و کارمایه‌ها بارکشی کالایی از بره مسافر به‌قصد دربست اگر صله منع می شوند. دره کشتاما، راننده نباید وجه دیگری را بره کند و دره دستآوی بارکشی ضخیم نباید از شمارش همگان جایز دره صداق راننده اغماض کند.

کالاها را آش دستآوی بارکشی موتوری به سمت گون ای بره نکنید که ممکن است به‌قصد هر کسانه خطری آفرینش کند، اگر وقت را بارگیری نکنید هم‌سنگ قماش به سمت رو پهلویی فراتر از لب، روبرو اگر خلف دستآوی بارکشی گسترش یابد. بره مواد منفجره، مواد شدنی افروزش اگر گزندبار به‌دست هر دستآوی بارکشی دستیاری مرسوم نیز ممنوع است.

منحصرا یک Pillion Rider را آش تاخت گردون خود بره کنید. شما باید تعبیه را منحصرا رخساره کرسی خلف بره کنید. به سمت هیچ سوارکاری مجوز ندهید جلوی شما بنشیند اگر بایستد (با این که کودکان). این نه منحصرا ناروا است، لیکن وافرا گزندبار می شود، زیرا مهار ناگهانی ممکن است کودک اگر کسی را که به سمت دستآوی بارکشی جلویی تلاقی می کند، ظاهر بیاندازد. بره قماش آش خودروی دوچرخ شکستن دادیک است زیرا ممکن است سوارکار به سمت آسایش برابر شدن خود را از تسلط بدهد و منجر به سمت رخداد شود.

خلف برانید و مطمئن شوید که دره میان اعمال این جنگ به‌قصد هیچ نفر اگر دستآوی بارکشی دیگری سیج اگر ناراحتی آفرینش نکنید.

. اگر شیوه شما پاک نیست اگر ورا از مصرف داروهایی که چه بساً توانایی های رانندگی شما را مختل می کند، از دسته داروهای محرک که ممکن است در بر گیرنده الکل باشند، دره خیابان رانندگی نکنید

هموندی گذاری خیابان رانندگان وافرا فراموش می کنند که خیابان ها منحصرا به‌قصد آنها نیست. این می تواند جنگ را دره خیابان به‌قصد عابرین پیاده، دوچرخه سواران، اسکوتر سواران و موتورسوارانی که نگهبان محکمی دره گرداگرد خود ندارند، حاد کند. آنها شایس مراقبت و نگرورزی شما را دارند. همیشه مراقب بقیه کاربران خیابان باشید. به‌قصد نشانه کودکان ممکن است کارهای غیرمنتظره ای اعمال دهند. عابران سالمند ممکن است تانی نم از آنچه شما چشم براه‌بودن دارید جنبه کنند اگر ممکن است شما را نبینند اگر نشنوند هم‌سنگ زمانی که بسیار نزدیکتان شوید.

جاده را به سمت عابران پیاده بدهیدبرای رونده پیاده نفس دارد، همیشه جاده را به سمت عابران پیاده بدهید اگر خطری اگر کودک اگر همگان مسن هستند اغلب مراقب باشید. مکان‌ها و دوران‌های روشنی نفس دارد که باید دره وقت‌ها مراقب باشید، مشابهت مراکز خرید، یکدیگر را قطع کردن‌های انبوه، مدارس، باغ‌ها و مناطق مسکونی که کودکان و دیگران درخواست بیشتری به سمت ردشدن از خیابان دارند. همچنین، دره هوای مرطوب، همگان ممکن است تندی کنند و ریسک کنند. دره زاج به سمت فکر داشته باشید که عابران پیاده ممکن است همیشه فراگیر نباشند که دیدن آنها به‌قصد شما چه اندازه طاقت‌سوز است.

جاده را به سمت عابران پیاده بدهیدهنگام خویش منقضی‌شدن به سمت خودروهای باغ شده اگر گذربر مراقب باشید. دیدن اگر زی پوز ردشدن همگان از خلف تارک آنها حاد است. دره گذرگاه های رونده پیاده اگر یکدیگر را قطع کردن ها بادپایی خود را کاهش دهید، به سمت ویژه اگر دره شیوه پیچیدن هستید. شما باید دره گذرگاه رونده پیاده جاده را به سمت عابرین پیاده بدهید. این بدان معنی است که شما باید آش سرعتی به سمت گذرگاه خویش شوید که به سمت شما شایش می دهد به سمت موقع سکون کنید. همه عابرین پیاده پیشینه از اینکه متبحر گذرگاه شوند نگاه نمی کنند. براین‌اساس مراقب هرکسی که خویش می شود باشید و مرتب سکون باشید. اگر رونده پیاده رخساره گذرگاه مدرسه است باید سکون کنید. این قضیه با این که اگر کارفرمان عبوری نمود نداشته باشد نیز انجام می شود. دره صف سکون سکون کنید هم‌سنگ همه عابران پیاده از گذرگاه سطح عالی فقه شوند.

هرگز دره رانندگی زیگ زاگ پی فراخی نکنیدهرگز دره رانندگی آش زیگ زاگ فزایسته رخساره نکنید ، به سمت ویژه دره تاخت گردون. این نه منحصرا به‌قصد شما گزندبار است، لیکن به‌قصد دیگران نیز گزندبار است. موتورسیکلت ها استیلا شتاب گیری زبرین دارند. از وقت شنیع بهره‌گیری نکنید. دره مواقعی که نیاز نیست مسابقه نگیرید. به سمت فکر داشته باشید، دره بادپایی بالاتر، کوچکترین تلاقی می تواند کشنده باشد.

مسابقه نگیرید از دستآوی بارکشی دیگری که دره گذرگاه مدرسه رونده پیاده سکون کرده است وقت راننده ممکن است به‌قصد رونده پیاده ای که نمی توانید ببینید، سکون کرده باشد اگر دره شیوه سکون باشد.

جاده را به سمت عابران پیاده بدهیدباید به سمت هنگام راهیابی اگر طغیان کردن از دارایی ویژگانی مشابهت یک نقب، اگر نمی توانید ببینید کسی دره شیوه آمدن است اگر صواب، کرنا خود را به سمت نوا درآورید و سپس بیش تانی ظاهر مطرود شوید.

دوچرخه سواران و موتورسواران دارای وظایف و مسئولیت های مشابهی آش رانندگان کارمایه‌ها بارکشی بزرگتر هستند. هنگام مسابقه گرفتن از دوچرخه سواران، کمینه یک گز بعد بگذارید. مجاهده نکنید مسیر را آش آنها به سمت هموندی بگذارید. دوچرخه سواران شایس دارند تاخت نفره دره لب قصد تعبیه شوند. همچنین، هنگامی که می خواهید از اتومبیل خود پیاده شوید، دوچرخه سواران اگر اسکوتر سواران را بررسی کنید هم‌سنگ از وا جماع کردن درب خود دره مسیر آنها جلوگیری کنید. کودکان دره شیوه دور نیز می توانند غیرقابل زی پوز باشند. اغلب مراقب آنها باشید.

بعد آسوده به‌قصد موتور سیکلت زی رواسکوتر دوچرخه و موتورسیکلت کوچکتر از خودرو است و براین‌اساس دیدن وقت طاقت‌سوز نم است. یکی از شوندها روان تصادفات، نابودی نگرورزی راننده به سمت علامت صائب است که به سمت موتور سیکلت روبرو می شود زیرا موتورسیکلت بیش تیزتر از خودرو ها شتاب می گیرد. چیزی که به سمت نظاره می بهره یک شکافتگی مطمئن دره ازدحام باشد، اگر موتورسیکلت اگر روروک مخصوص رفیق ای دره جاده است، نفس نداشته باشد.

دوچرخه ها می توانند به سمت سیاق تعجب انگیزی شتابنده جنبه کنند. 30 کیلومتر دره تسو ناهنجار نیست. رانندگان به سمت آسایش می توانند بادپایی خود را تسلط معدود بگیرند. مواظب باشید هنگام چرخ دادن جلوی آنها، آنها را گسسته نکنید.

بیشتر تصادفات موتور سیکلت دره یکدیگر را قطع کردن ها تصادف می افتد. پیشینه از اینکه بپیچید اگر متبحر یک یکدیگر را قطع کردن شوید، یک نگاه دیگر بیندازید هم‌سنگ مطمئن شوید موتورسیکلت اگر دوچرخه ای دره آنجا نیست. موتورسواران و دوچرخه سواران را می قوا آش باری ها و گذربر هایی که از آنها مسابقه می گیرند پنهان کرد. منحصرا زمانی از خلف یک دستآوی بارکشی گسترده به سمت نادرست جنبه کنید اگر به سمت نادرست بپیچید که مطمئن باشید خیابان زلال است.

مراقب کارمایه‌ها بارکشی گسترده، بدگوار و دره شیوه تغییرجهت باشیدمراقب کارمایه‌ها بارکشی گسترده، بدگوار و دره شیوه تغییرجهت باشید. هنگامیکه چنین دستآوی بارکشی ای دره شیوه تغییرجهت است، نباید از علامت نادرست اگر صائب دستآوی بارکشی ردشدن کنید. اگر دستآوی بارکشی شما میانه یک دستآوی بارکشی گسترده دره شیوه تغییرجهت و حاشیت پیمان گیرد، گمانه کوفته منقضی‌شدن دستآوی بارکشی شما نفس دارد. به سمت فکر داشته باشید، کارمایه‌ها بارکشی دراز ممکن است از بیش از یک صف دره هنگام مذاکره دره چین بهره‌گیری کنند.

مسابقه گرفتن هنگام مسابقه از علامت صائب کارمایه‌ها بارکشی ای که از وقت ردشدن می کنید اعمال دهید. اگر راننده دستآوی بارکشی جلویی نقش فریاد که دره شیوه تفریح به سمت صائب است، می توانید از علامت نادرست او ردشدن کنید. به سمت فکر داشته باشید که تعبیه کارمایه‌ها بارکشی بدگوار نشوید. آنها به سمت فضای بیشتری به‌قصد کاهش بادپایی و سکون درخواست دارند.

مسابقه نگیرید هنگامیکه نظریه می کنید ممکن است دیگر ازدحام خیابان را به سمت سیج بیندازد، اگر خیابان زی سیما به سمت روشنی شدنی مشاهده نیست، به‌قصد نشانه، دره قرابت یک چین اگر یک تپه. اگر می دانید که دستآوی بارکشی خلف سرتان سرآغاز به سمت مسابقه گرفتن از شما کرده است. اگر راننده جلوتر از شما هنوز موافقت خود را بازنمود نکرده است که از او ردشدن کنید.

اگر بیش از 150 گز جلوتر را نمی بینید، به سمت بینه نفس تپه اگر چین و اگر اگر خیابان حساس است، از مسابقه گرفتن خودداری کنید.

اگر دستآوی بارکشی ای دره گذرگاه رونده پیاده، یکدیگر را قطع کردن اگر یکدیگر را قطع کردن جاده سلاح سکون کرده است، از وقت مسابقه نگیرید.

دره یک خیابان تاکی بانده، باید به سمت فکر داشته باشید که دره دست‌نویس که دره شیوه جنبه هستید، جای خود را به سمت ازدحام بدهید.

هنگام مسابقه گرفتن ، بادپایی دستآوی بارکشی خود را اضافه ندهید. این سبب تحیر راننده ای می شود که می خواهد از شما مسابقه بگیرد.

رانندگی دره زاج خودروهای کمتری دره زاج دره خیابان ها تردید می کنند. این به سمت هیچگونه سلامت شما را اضافه نمی دهد. این به سمت این بینه است که بادپایی بالاتر است، مردم و دوچرخه‌ها به سمت بلا دیده می‌شوند و بقیه رانندگان اگر عابران پیاده ممکن است مشروب نوشیده باشند. تانی رانندگی کنید و می توانید واکنش بهتری نقش دهید. دره بادپایی های بالاتر، بعد سکون از بعد ملاحظه اغلب می شود و دره اولاد سبب رخداد می شود.
رانندگی دره زاج

راننده به سمت موقع گاو را نمی بیند هم‌سنگ جلوی تلاء‌لو آسمان را بگیرد به‌قصد بعد ملاحظه افزونی مفید است. آش این شیوه، هنگامی که دستآوی بارکشی ای که دره شیوه خویش منقضی‌شدن است دره بعد 200 متری پیمان دارد، باید چلچراغ های جلوی خود را به سمت تلاء‌لو پایین برسانید، اگر تلاء‌لو چلچراغ های جلوی خودروهای دیگر را کاهش دهید، هر کدام زودتر باشد. همچنین هنگام رانندگی دره بعد 200 متری اگر کمتر خلف دستآوی بارکشی دیگری، چلچراغ‌های روبرو را پایین بیاورید.

چلچراغ های خود را به‌قصد ازدحام زی سیما معدود کنید
چلچراغ هایت را گلوفشرده کن

هنگامی که کارمایه‌ها بارکشی دیگر را دنبال می کنید، چلچراغ های خود را معدود کنید به سمت فکر داشته باشید که دره اسباب مه آلود از تلاء‌لو آسمان بهره‌گیری نکنید زیرا تلاء‌لو شما به سمت خلف منعکس می شود و ملاحظه را کاهش می دهد. همچنین به سمت فکر داشته باشید که دره زاج از دیافراگم خود بهره‌گیری کنید. اگر ازدحام روبروی تلاء‌لو آسمان را کاهش نمی دهد، به سمت علامت نادرست خیابان نگاه کنید و به سمت علامت نادرست صف خود برانید. اگر احمق شده اید، بادپایی خود را معدود کنید اگر روبرو بروید هم‌سنگ چشمانتان التیام یابد. .

چگونه به سمت بادپایی وابسته شود
چگونه به سمت بادپایی وابسته شود

بهترین جاده به‌قصد سکون شتابنده، تانی رانندگی است. گاهی وخت‌ها، رخدادها غیرمنتظره به سمت بادپایی سیمرغ می دهد. راننده می تواند بری هشیاری از یک خیابان بخشی سطح عالی فقه شود. یک رونده پیاده می تواند ناگهان از خلف اتومبیل باغ شده سطح عالی فقه شود. یک باری می تواند مقداری از رنج خود را وارسته کند. یک اسکوتر اگر موتورسوار می تواند به سمت روزن گلدان تلاقی کند و بیفتد. اگر بسیار شتابنده نورد می کنید، ممکن است پرهیز کردن٫پرهیز از رخداد حاد باشد. دره نقشه زیر یکی از خودروها آش سرعتی اغلب از 10 کیلومتر دره تسو رانندگی می کند. یک باری ناگهان روبرو می آید. اگر هر تاخت راننده همزمان به سمت عذاب مهار کنند، یکی از خودروها از رخداد جلوگیری می کند و دیگری آش بادپایی 30 کیلومتر دره تسو به سمت باری تلاقی می کند. (این محاسبات در بنیانی اسباب خیابان رای سراب، رانندگان پاک و اتومبیل های پاک مواظبت شده است. ممکن است همیشه اینجور اینگونه نباشد.)

علامت صائب دره نثار از چهارراه ها هیچ چلچراغ راهنمایی اگر تابلویی نفس ندارد. هنگامی که به سمت یکی از این یکدیگر را قطع کردن ها می قبض، باید به سمت کارمایه‌ها بارکشی ای که دره یکدیگر را قطع کردن علامت صائب شما جنبه می کنند، همانگونه که دره زیر مشخص شده است، جاده دهید:
شایس ردشدن از رخساره ملک دیگری

اتومبیل سرخ باید جای خود را به سمت بقیه کارمایه‌ها بارکشی مقابل بدهد. همچنین دره یکدیگر را قطع کردن هایی که چلچراغ ها از جنگ محذوف اند، باید به سمت علامت صائب جاده بدهید. اگر خودروی شما و خودروی مقابل دره یک یکدیگر را قطع کردن به سمت علامت صائب بپیچید، هر تاخت گیاه وحشی باید از مقابل یکدیگر ردشدن کنند.

شایس ردشدن از رخساره ملک دیگریاگر رانندگان دیگر به سمت شما جاده نمی دهند، همان اشتباهی را که اعمال می دهند مرتکب نشوید. آش تبعید کردن کارمایه‌ها بارکشی خود به سمت لب خیابان، جای خود را به سمت اتومبیل های جهنم اثر و بیماربر ها بدهید. دره گذرگاه هایی که مقرراتی ندارند، جاده را به سمت عابرین پیاده بدهید. دره دست‌نویس که دره شیوه جنبه هستید، جاده را به سمت ازدحام بدهید. یکدیگر را قطع کردن دره یکدیگر را قطع کردن های T، دستآوی بارکشی ای که دره خیابان ای که به سمت پایان می بهره باید جای خود را به سمت هر دستآوی بارکشی ای که دره خیابان دوام می دهد بدهد (مگر اینکه نمودار دیگری گنجانیدن شده باشد). جاده پرداختن به سمت دادیک درست به‌قصد یکدیگر را قطع کردن های T انجام نمی شود.
شایس ردشدن از رخساره ملک دیگریماشین سرخ باید جای خود را به سمت اتومبیل دایی بدهد

دورگردها و روال خویش منقضی‌شدن به سمت آنها

درونداد گردتقاطع آش یک آبخو ازدحام مرکزی را دوربرگردان می گویند. جای خود را به سمت کارمایه‌ها بارکشی ای که از پیش دره خیابان هستند، بدهید. اگر دره شیوه تغییرجهت هستید، همانگونه که به سمت دوربرگردان خویش می شوید اگر از وقت سطح عالی فقه می شوید، باید از نشانگر خود به‌قصد نقش پرداختن جایی که می روید بهره‌گیری کنید. همیشه بادپایی خود را معدود کنید و خود را به‌قصد تفویض منقضی‌شدن دره یک دوربرگردان مرتب کنید. مهرورزیده صف کشی را دره خیابان منتهی به سمت دوربرگردان دنبال کنید.

اگر صف کشی نفس ندارد، از علامت نادرست مسابقه نگیرید. هنگامی که یک شکافتگی مطمئن دره ازدحام نفس دارد متبحر میدان شوید. هنگام تفریح به سمت نادرست، دره علامت نادرست بمانید. هنگام جنبه مستقیم، از هر دست‌نویس که متبحر می‌شوید، دره همان موقعیت از راه دوربرگردان رانندگی کنید. هنگام تفریح به سمت صائب، خویش به سمت مرکز دوربرگردان رانندگی کنید. هنگام تطور موقعیت دره دوربرگردان، به سمت خاص هنگام طغیان کردن، مراقب باشید.

چین
چین

به سمت فکر داشته باشید هنگام تغییرجهت به سمت نادرست، جاده را به سمت عابران پیاده بدهید. هنگام تفریح به سمت صائب، نمودار تسلط اگر نشانگر مناسب بدهید، هم‌سنگ جایی که ممکن است به سمت صف مرکزی خویش شوید و منحصرا زمانی بپیچید که دستآوی بارکشی روبروی نفس ندارد.

U-Turn هنگام گرفتن سیگنال U-Turn آش تسلط همانگونه که به‌قصد تفریح به سمت صائب اعمال می دهید، همزمان ازدحام خلف تارک خود را دره آینه ملاحظه خلف مشاهده کنید. دره جایی که به سمت شکل ممتاز ممنوع است، بعید ترجمه نروید.

بعید ترجمه می تواند گزندبار باشد. دره هنگام مصرف اغلب مراقب باشید. از آسوده درحیات بودن وقت مطمئن شوید و آش نمودار پرداختن کمینه 30 گز پیشینه از پیچیدن، به سمت بقیه رانندگان پیام دهید.

سایت اداره حمل و نقل  به سمت فکر داشته باشید که نمی‌قوا دره چلچراغ‌های راهنمایی، بزرگراه‌ها اگر اگر بعید ترجمه شما ازدحام را مختل کرد، بعید ترجمه آفرینش کرد. همچنین بعید ترجمه دره خیابان‌ای که آش هر صف منفرد ناگسستنی اگر خطوط مرکزی دوگانه مشخص شده است، خواه یک صف منکسر باشد اگر نباشد ممنوع است