آسیب حاد کلیه: عواملی که ممکن است منجر به آن شود

آسیب حاد کلیه: عواملی که ممکن است منجر به آن شود

AKI می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله:

کاهش جریان خون به کلیه ها: این می تواند به دلیل کم آبی، فشار خون پایین، نارسایی قلبی یا شوک اتفاق بیفتد.

آسیب مستقیم کلیه: عفونت ها، برخی داروها، سموم یا رنگ های کنتراست مورد استفاده در روش های تصویربرداری پزشکی می توانند به طور مستقیم به کلیه ها آسیب برسانند.

بیماری ها یا شرایط مرتبط با کلیه: شرایطی مانند گلومرولونفریت یا نفریت بینابینی می تواند عملکرد کلیه را مختل کند.

انسداد مجاری ادراری: انسدادهایی مانند سنگ کلیه یا بزرگ شدن پروستات می تواند مجاری ادراری را مسدود کند و منجر به AKI شود.