انواع و کاربرد دمپر هوا

تیغه های دمپر هوا ی گرد بادی بایستی در برابر فشار هوای عبوری کمترین مقاومت و ایستایی را از خود پیدایش دهد،به این عامل فرآورده پره های دمپر گرد شاطری از ورق آلومینیوم از ضخامت ورق در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ میلیمتر فراتر نمی رود.اما جهت قاب یا قابِ همین دمپر هوا از ورق گالوانیزه دست‌کم به ضخامت یک میلیمتر به کارگیری می شود. این دمپر به نظر ساختار دوچندان مشابه به دریچه هوای موازی برقی می باشد، دارای این تفاوت که تیغه های همین دمپر هوا بر مغایر تیغه های دمپر موازی بصورت معکوس و در اصطلاح بصورت ۷و۸ کار کرده و فرمان گشوده و بسته شدن در دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ از یک موتور دمپر که در نصیب نمای دیواره ی دمپر کارگزاشتن شده صادر دمپر ویکی پدیا می گردد. ساختار دمپر هوا ی برقیِ ضدحریق، اهمیت یک حجم مکعبی می باشد که طول و عرضِ آن متناسب مهم محلِ کارگزاری دمپر و عمق دمپر نیز به ترازو ۱۵ سانتیمتر می باشد که تیغه های دمپر از دامنه ی دمپر خارج نزند و باعث اختلالِ عملکردِ دمپر هوا ی ضد حریق نشود. عمق این حجم هم غالبا به میزان ۱۵ سانتیمتر در حیث گرفته می شود که تیغه های دمپر از فضای داخلی حجم دمپر خارج نزند و سبب تولید صدا و خلل در عملکردِ دمپر نشود. دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ از دو طرف مهم کادر به عرضِ ۳ سانت می باشد که این فریم ها از دوطرف نقش فلنچ را برای دمپر هوا بازی می کنند و حیاتی چفت شدن به فلنچ های قطعاتی که قرار میباشد به دمپر هوا متصل شوند، سبب ساز کارگزاشتن و تثبیتِ دمپر در محل مورد حیث می شوند. حاشیه های فریمِ دمپر هوا بر اساسِ سوراخ فلنچ های کانال علامتگذاری شده و آنگاه محل های علامتگذاری شده رخنه و فراهم اتصال به نتورک هوا می شوند. دمپر نتورک اهمیت انواعِ متنوعی می باشد که اسامیِ آنها ذکرمیگردد: الف-دمپر چهارگوش الف-1-دمپر حساس تیغه های موازی الف-2-دمپرِ ضدِحریق الف-3-دمپرِ بادی(بالانس دمپر) الف-4-دمپرِ 7و8 الف-5-دمپرِ هوابُر ب-دمپر گِرد ب-1-دمپرِ گردِ کانال گرد ب-2-دمپرِ گِردِ پروانه ای(مستقیماً به پشتِ روزنه های گرد متصل میشود).