اوکراین: اتحادیه اروپا می گوید که بر اساس طرح مهمات، 200000 گلوله به اوکراین ارسال شده است

بروکسل: اتحادیه اروپا بیش از 200000 گلوله توپخانه و 1000 موشک را در چارچوب طرحی برای ارسال مهمات ضروری به اوکراین ارائه کرده است. کیفرئیس سیاست خارجی اتحادیه روز سه شنبه گفت.
اتحادیه اروپا موافقت کرده است که دو میلیارد یورو (حدود 2.2 میلیارد دلار) از بودجه مشترک خود را برای ارسال یک میلیون گلوله مهمات توپخانه به اوکراین طی دوازده ماه هزینه کند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تا کنون “220000 مهمات جنگی با کالیبرهای مختلف و 1300 موشک” تحت این طرح در اختیار کیف قرار گرفته است.
حامیان بین المللی اوکراین در حال تلاش برای تحویل مهمات هستند، زیرا نیروهای کی یف برای یک ضد حمله وعده داده شده برای عقب راندن نیروهای مسکو آماده می شوند.
طرح اتحادیه اروپا برای اولین بار یک میلیارد یورو را برای کشورهای عضو فراهم می کند تا فوراً مهمات را از ذخایر موجود خود ارسال کنند.
این پول برای بازپرداخت جزئی هزینه مهمات ارائه شده از 9 فوریه تا 31 مه 2023 در نظر گرفته شده است.
دومین میلیارد از بودجه اتحادیه اروپا برای پوشش قراردادهای تدارکات مشترک امضا شده توسط کشورهای عضو اتحادیه برای گلوله های 155 میلی متری تا پایان سپتامبر اختصاص خواهد یافت.
مقامات اتحادیه اروپا تردیدهای عمده در مورد توانایی صنایع دفاعی اروپا برای تولید این تعداد گلوله را از بین برده اند.
بروکسل بسته تامین مالی را برای کمک به شرکت ها برای افزایش ظرفیت تولید خود پیشنهاد کرده است.