این را باید به بچه هایی که به راحتی تسلیم می شوند گفت

این را باید به بچه هایی که به راحتی تسلیم می شوند گفت

به بچه هایی که به راحتی تسلیم می شوند باید این را گفت | تایمز هند