این را باید به بچه هایی که به راحتی تسلیم می شوند گفت

به بچه هایی که به راحتی تسلیم می شوند باید این را گفت | تایمز هند