این علائم زودیاک بیشتر به شایعات دامن می زنند

آنها ممکن است بسیار شیرین و بی گناه به نظر برسند ، اما این فقط رفتار بیرونی آنها است. آنها دوست دارند مردم را انتخاب کنند و همچنین از هیچ جا شایعات ایجاد می کنند. ترجیح داده می شود که در مورد افرادی که از آنها متنفرند ، چیزهایی درست کنند تا به خاطر شایعات ، آنها را رنج دهد. به غیر از این ، آنها دیگران را به انتشار شایعات و شایعات درباره دیگران ترغیب می کنند.