با فن بیان خوب همه را به خود جذب کنید

محدوده بدن صدای خویش را بیابید و بهترین نکته ها در سخنرانیتان را به جهت کمی تغییر تحول در صدا انتخاب کنید. اگر می خواهید فن ابلاغ مهربانی داشته باشید و زمان سخنرانی تاثیرگذار باشید، ذهن مخاطب را اهمیت بسترسازی مناسب به سمتی که می خواهید سوق‌دهی کنید. به جهت تولید اعتماد بنفس، باید اصلی ایستادن در برابر جمع و کلام کردن در در مقابل آن ها ریلکس باشید. آنان غالبا بر روی صدای خویش فعالیت می نمایند و تمریناتی را به جهت بهبود تن صدایشان به فعالیت میگیرند. وقتی که مخاطب بتواند حساس شما رابطه برقرار کند و شما را بعنوان یک شخص حقیقی ببیند، به تراز خاصی از اعتماد میرسد که به نفع سخنرانی شماست. ارتباط غیرکلامی شما باید بتواند فارغ از جلب توجه، ایدههای شما را منتقل کند. داشتن فن بیان خوب دغدغه بخش اعظمی از اشخاص می باشد که دوست دارا هستند مردمان به حرفهایش گوش کرده و آن ها را جدی بگیرند. حتی در بسیاری از وقتها این افراد به جلسات کاری اهمیت نمیروند و یک نماینده از خودشان میفرستند. بی سر و صدا می تواند احساس ناخوشایندی به شما دهد ، به خصوص زمانی که در درمقابل بخش اعظمی از افرادی که به شما خیره شده اند و منتظر هستند که چیزی بگویید، ایستاده اید. یکی از تمریناتی که قبل از سخنرانی به شما پیشنهاد می کنم تمرین سخنرانی مقابل دیگران می باشد . به نوعی میتوان گفت تمرین تند گویی یک عدد از مهارت های کلامی به حساب میآید که درصورتیکه شما در آن مهارت کافی به دست آورید، میتوانید به مهربانی سخن کنید. در صورتی که احساس عصبی بودن می کنید ،داشتن چنین افکاری منجر تغییر و تحول در صدا و گویش بدن شما می شود. تکیهکلامهای معنادار، مانند واقعاً و بدین ترتیب و غیره، و تکیهکلامهای بیمعنا و مِنمِنکردنها را از کلامتان حذف کنید. این که شنونده خوبی باشید خویش به خود سبب ساز می شود تا دایره کلمه ها خود را توسعه دهید. شما بایستی خودتان چیزی که میگویید را اعتقاد داشته باشید. داشتن مهارتهای سخنوری قوی، به شما همین امکان را می‌دهد که مسئله موردنظر خویش را به شیوهای تأثیرگذارتر ارائه دهید. ارائه شما می بایست روشن و منسجم باشد ولی همچنین می بایست تا سطح معینی هم غیرقابلپیشبینی باشد. به این ترتیب هنگامی را به جهت تحقیق درباره مورد قضیه ارائه و همچنین توسعه سخنرانی خویش اختصاص دهید. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت فن بیان رسولی.