تمام وقت هایی که کاجول ساری های خود را با بلوزهای متضاد جفت می کرد!

وقتی نوبت به بازی سبک ساری کاجول می رسد ، او همیشه در معرض آزمایش است. این پارچه ساری باشد یا رنگ ، او هرگز در تحت تأثیر قرار دادن ما کوتاهی نمی کند. و ، یک چیزی که ما در مورد کمد لباس ساری او را دوست داریم ، انتخاب رنگ او است. جفت ساری خود را با بلوزهای رنگی متضاد و بدون ضرب و شتم ، کاجول اطمینان می دهد که ظاهر ساری او چیزی غیر از ساده است. در اینجا نگاهی می اندازیم به همه دفعاتی که کاجول با ترکیب های منحصر به فرد ساری و بلوز ما را به تعجب انداخت: