خانه هوشمند ریل اسمارت ارائه دهنده محصولات برپایه KNX کی ان ایکس

ولی نرمافزار خانه هوشمند بر روی گوشی ساکنین خانه کارگزاشتن می‌شود تا اساسی استفاده از آن بتوانند از رویه دور تمامی وسایل الکترونیکی و ماژولها و تجهیزات هوشمند سازی خانه که در منزل هوشمند به عمل برده شده هست را چشمی درب خانه هوشمند در دست گرفتن کنند. سیستمهای روشنایی: کنترل روشنایی و نورپردازی مطابق سناریوهای گوناگون مانند سناریوی خواب، نمایش مطالعه و غیره، زمانبندی کردن روشنایی، به کارگیری از سناریوهای اساسی حرکتی، کنترل مقدار و شدت نور، در دست گرفتن متناسب مهم تردد و روشن و خاموش شدن چراغها متناسب اصلی برنامه زمانی، ازجمله امکانات وسایل روشنایی منزل هوشمند است. از طرفی ممکن میباشد خانه هوشمند را در ذهن خویش به فضایی تشبیه کنید که مالامال از رباتها و ابزارهای پیچیده است. هنرهاى سنتى کشور ایران هنرهاى اصیل مردمى هستند که از فطرت پاک مردمان نشأت مى گیرند. یکی از بهترین کارهای تکمیلی می باشد که می توان اهمیت به کارگیری از تجهیزات خانههای هوشمند انجام داد. تعریف سناریوهای متعدد نظیر سناریوی صبح بخیر، استراحت، مطالعه، شام، میهمانی و تهیه و تنظیم خودکار بسیاری از کارهای روزانه حیاتی فعال کردن سناریوهای مختلف. در این مقاله او تأثیر تکنولوژیهای همپا بر فعالیتهای روزمره و تعاملات اجتماعی و بهطور ویژه تعاملات میان والدین و فرزندان در چین را مطالعه کرده است. او یادآور میگردد پژوهشهای قبلی بخش اعظم تلفن همپا را ابزاری دانستهاند که به طلاق والدین و فرزندان دامن زدهاند؛ ولی پژوهش او و تمرکزش بر نوجوانان بزرگسال همین ایده را بهطور تام پشتیبانی نمیکند. پژوهشهای متعددی بر نقش تلفن همپا در تعاملات ولی – فرزندی تأکید کردهاند. تعداد زیادی از پژوهشها بر تأثیر مصرف رسانهای بر ارزشهای خانوادگی تأکید کردهاند و نگاه آسیبشناسانهای به رسانه اتخاذ کردهاند. اعتیاد رسانهای از دیگر موضوعهای بااهمیت در حوزة خانواده محسوب میشود. یافتههای آن ها در بُعد اول نشان می دهد هرچه رابطة فرد دارای خانواده عمده و بهتر باشد، احساس امنیت و آزادی بیشتری در اثر استعمال از تلفن یار خواهد داشت و بدینترتیب والدین استفادة ایشان از تلفن ملازم را کنترل خواهند کرد. این تجهیزات در بخش­ های گوناگون گزینه استفاده قرار می­ گیرند؛ به تیتر مثال می­توان به نورپردازی، روشنایی، سرمایشی، گرمایشی، امنیت و پخش صوت و تصویر اشاره کرد. برای مثال سیستم سرمایش و گرمایش می بایست واضح و در محدوده دمای تنظیمی کار کنند.