خواهر شلوکا آمبانی، دیا مهتا جاتیا، در مت گالا 2023 شگفت زده شد.

نزدیک نظرات

userthumb