خودخواه و یک بازیکن: DARK SIDE of Gemini

برج جوزا، علامت هوا، نشانه ای که به اشتیاق کودکانه، تشنگی برای زندگی، روش کلمات و نیاز به کاوش معروف است، همه چیز افسانه ای و بی مزه به نظر می رسد. اما اگر واقعاً بخواهید جنبه تاریک آنها را بدانید چه؟ رازهای کوچک کثیف آنها، دستور کار پنهان آنها؟ بیایید ویژگی‌های منفی این شخصیت دوگانه را بررسی کنیم، کسی که حتی قبل از اینکه بتوانید چشمانتان را پلک بزنید، افکار خود را تغییر می‌دهد. به پایین بروید تا بدانید راشی گور، مشاور جهانی – طالع بینی، اعداد، واستو و فنگ شویی، چه چیزی به اشتراک گذاشته است.