دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

این امکان در نواع (D,E,F,G) وجود دارد که پرههای داخلی از قاب جهت کارگزاری دریچه، تنظیم دمپر و شستشو خارج آیند. این قابلیت و امکان در اشکال (D,E,F,G) وجود دارد که پره های داخلی از کادر جهت نصب دریچه، تنظیم دمپر و شستشو خارج آیند. روزنه تهیه و تنظیم هوای برگشت پادری (لوورهای پادری) به جهت ایجاد رابطه در میان محفظه بیرون و داخل و به مراد فراهم آوردن امکان جریان هوا از یک گوشه و کنار به گوشه و کنار دیگر استفاده میشود. از همین روزنه عمده در مکانهایی استعمال می شود که حیاتی ارتفاع بلندی می باشند و نیاز به ورود هوا حیاتی بیشترین فشار از دهانه دریچه می باشد. جهتِ تنظیمِ میزان هوای عبوری از روزنه تهیه هوا، از تیغه های موازی که توسط یک اهرم که بر بر روی نمای دریچه هوا تعبیه شده، بعنوان دمپر به کارگیری می شود. روزنه تهیه و تنظیم هوای طرح نو در محیط خویش مهم یک فریمِ سه سانتی از پروفیل آلومینیوم که کناره ی خالیِ دهانه ی انشعاب را پوشش می دهد و ساختار دریچه هوا را کامل می کند. دریچه تنظیم هوا ی مشبک از متاع آلومینیوم اهمیت پوشش رنگ کوره ای ساخته و عرضه می گردد. این مدل دریچه تهیه هوا در ابتدای نتورک برگشت کارگزاشتن می شود و تیغه ها و پره های این دریچه تنظم هوا بصورت اثبات و به نوع ای تعبیه می‌شود که کمترین افت فشار را در برعلیه ورود هوا به داخل دریچه سقفی رحمتی شبکه ساخت نماید. به کار گیری از این روزنه تنظیم هوا بر روی درب ها، پارتیشن ها و یا این که دیوارهای حایل فی مابین دو محیط، رابطه فی مابین دو فضا را سوای ایجاد دید مستقیم در بین آن‌ها ممکن می سازد. ضروری به تفسیر می باشد روزنه هوای مشبک اصلی توجه به ساختارِ شبکه ای-تیغه ای، کمترین اصطکاک و ممانعت را در زمانِ عبور هوا از خود نشان می دهد. روزنه های خطی 30 درجه دو طرفه عموما بر بر روی سقف در سقف به دور از دیوارهای جانبی آیتم استفاده قرار میگیرند. تمامِ انواعِ دریچه سقفی به وسیلهیک باکس هوا یا این که طوقهای به لاین اهمیت هوا متصل می گردند و وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرند.