دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

اشکال دوزینگ پمپ ها : دوزینگ پمپ ها توانایی انتقال سیال وغیر سیال را دارند دوزینگ پمپ پودر و گرانول دوزینگ پمپ گونه های مایعات و مواد شیمیایی موردها به کار گیری از پمپ های دوزینگ هنگامی که دبی سیستم یه خرده زیر باشد وقتی که فشار سیستم پاره ای بالا باشد هنگامی که مقدار دقیقی از سیال باید پمپاژ شود زمانی که پمپاژ سیال اهمیت به کار گیری از رایانه، میکروپروسورها، در اختیار گرفتن کنند DCS ،PLC و یا این که شیرهای تناسبی کنترل شود وقتی که نیاز به انتقال سیالات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد هنگامی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم ساختمان دوزینگ پمپ ها: قطعات تشکیل دهنده دوزینگ پمپ ها حساس اعتنا به نوع پیستونی، دیافراگمی یا پریستالیتیک متفاوت میباشد مهم ترین اجزای دوزینگ پمپ های پیستونی میل لنگ – سیلندر – پیستون – آب بند – شیر ورودی – شیر خروجی حیاتی ترین اجزای دوزینگ پمپ های دیافراگمی گوشه و کنار – دیافراگم – پلانجر – میل لنگ یا هوای فشرده یا بخار فشرده – شیر¬های ورودی – شیر¬های خروجی مهمترین اجزای مدل پریستالیتیک غلتک – روتور – لوله انعطاف پذیر کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب: جهت پرهیز از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، بویلر ها و دیگ های بخار و پمپاژسیال جهت تنظیم PH 1 – موردها مصرف گوناگونی دارد جهت گند زدایی آب داخل خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) 2 – آب ژوال یا این که وایتکس مورد ها مصرف زیادی داراست جهت انعقاد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate) هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید گزینه مصرف قرار می گیرد آیتم استفاده قرار می گیرد (Antiscalant) سیستم RO3 – از آنتی اسکالنت جهت جلوگیری از رسوب در اسید ها و قلیایی ها آیتم به کارگیری قرار می گیرد PH جهت در اختیار گرفتن جهت ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم آیتم مصرف دارد جهت گرفتن دشواری آب از پلی فسفات موارد استفاده داراست جهت از در میان بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم مورداستفاده قرار می گیرد جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تهیه و تنظیم PH از جوش شیرین یا این که سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید به کار گیری می شود. این شیر سبب ساز می شود دبی اجباری از پمپ به خاطر فشار کم خط رانش جریان نیابد. تهیه دبی (خروجی تزریق) دبی پمپ حیاتی تغییر طول موءثر کورس و یا این که تغییر و تحول سرعت کورس تهیه می گردد. ۴- نصب در جای مناسب (از لحاظ ارتفاع، شاسی محکم، دوری از خیس شدن، کارگزاشتن اهمیت ۴ عدد پیچ و مهره) ۵- تهیه و تنظیم درست ارتفاع ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ روشن میباشد می بایست انجام شود. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگری که در سیستم طراحی شده است. شیرهای اطمینان به جهت حفظ از سیستم زمان ارتقاء فشار بیش از حد مجاز. اگرازنظرتوان ورودي كمبودي وجودنداشته نباشدودستگاه گرداننده بتواندان راتامين كند فشار توليدي مي تواند به حد خطرناكي افزايش پيداكند. میزان حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانيكي اجزا پمپ در در مقابل فشار داخلـي تعيـين مـي كنند ولي درعين اکنون حداكثر سرعت خطي مجاز پيستون ،كار رضايتبخش سوپاپها و دست کم زمانه كافي بـراي لبریز شدن سيلندر از مايع وضعيت كاردهي پمپ ،را مشخص و معلوم مي كند . 5محفظه اب بندي وپكينگ براي ممانعت ازنشت مايع درون تعمیر دوزینگ پمپ پمپ بطرف بيرون. اين جور پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند: الف- پمپ هاي رفت وبرگشتي ب- پمپ هاي دوار پمپ هاي رفت وبرگشتي: عمليات پمپاژ دراين نوع پمپ ها مهم به کارگیری ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين اقتدار مورد نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي قدرت افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن اصلی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به گونه های پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مانند تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ اضطراری مي باشد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت معنی دوزینگ.