دکتر حکیم حسین خیراندیش – متخصص طب سنتی در شهر تهران

شخص صبحها اهمیت آب گرمی که یک قاشق روغن کنجد در آن حل کرده است، دکتر خیراندیش صرع رخ را بشوید. از نظر ظاهری نیز میتوان جای جوش را به سرکه سیبی که به پنبه آغشته شده است، مالید. اسم برد. ایشان همینطور تاکید کردند جای جوشها را میتوان مهم سرکه مالید. روزهای حضور ایشان در مطب، ثابت نیست و بسته به وضعیت متعدد متغییر خواهد شد. عضو قدیمی حزب جمهوری اسلامی اصلی تأکید بر اینکه سوق‌دهی اساسی نظام بوسیله حزب جمهوری اسلامی رخداد افتاد، تصریح کرد: آن‌گاه از سامان گرفتن نظام، سوق دهی سیاسی بهعهده حزب شد و نهاد ها هر یک سامان یافتند و بهسوی خودشان رفتند. متاسفانه اساسی اعتنا به لبریز بودن نوبت ایشان و همچنین خواهش های مکرر برای دریافت نوبت، به احتمال قوی برنده به اخذ نوبت تلفنی نخواهید شد. متاسفانه تارنما منشاء طب اهل ایران اسلامی هیچگونه دسترسی به سیستم نوبت دهی ایشان ندارد و قابلیت نوبتدهی از عهده ما بیرون است. فشار خون سرد فشار خونی است که با میل کردن سردی هاست اصلی استرس فشار ارتقا پیدا میکنه با خستگی افزایش پیدا میکنه و در بدن افرادی همین فشار خون سرد وجود داره که رگشون نهفته میباشد و در زنان بخش اعظم همین فشار خون شایع هست زیرا طبع خانم ها اکثر گرایش به بلغم می باشد براین اساس پراکندگی فشار خون سرد در زنان عمده از مردان میباشد . خیراندیش دارای اظهار اینکه “در آن زمان مهمترین خطابههای ضدانقلاب خطاب به شخصیتهای اولیه نظام و اشخاص نزدیک به امام خمینی بود”، اضافه کرد: همین جو شدید می بایست دارای یک سری مسائل و راهحلها، حل می‌شد و براین اساس یک برنامه برای شهید بهشتی در جاده ساوه و تولیددارو گذاشتیم و شهید بهشتی در آن سخنرانی کردند و مشاجره نقد لیبرالیسم را مطرح کردند. در ابتدای این برنامه، حسین خیراندیش در جواب به پرسشی درمورد روش ورودش به عرصه سیاست و آشنایی دارای شهید بهشتی اظهار کرد: من از سالهای 54 و 55 اهمیت جریان انقلاب آشنا شدم؛ زیرا در قم تحصیل میکردم با انقلاب آشنا شدم و برای نخستین توشه عکس امام خمینی را که یک عکس سه در چهار بود به دست آوردیم و لای کتابهایمان قایم میکردیم که کسی نبیند. وی افزود: قرار بود که ظهر خود حضرت آقا نماز بخوانند و سپس از نماز سخنرانی کنند و مجری برنامه نیز من باشم؛ پس از نماز اولین سؤالی که مطرح شده بود در گزینه دستمزد زنان در جمهوری اسلامی بود و حضرت آقا خطاب به آقای هوشیار که بهجای من مجری بود گفتند که “شما کنار بروید تا من جمعیت را ببینم” و آقای هوشیار کنار رفت و به همین استدلال در راستای همان ضبطصوت قرار گرفتند؛ که در صورتی که من مجری برنامه بودم ترکش انفجار به من میخورد. کاربر قدیمی حزب جمهوری اسلامی اهمیت بیان اینکه “فردا یا این که پسفردای هفتم تیر من به اتاق آقای کلاهی رفتم و کشوی میزش را شکستم”، گفت: یک فرم پرسشنامه را از کشوی میزش درآوردیم که اولین سؤالش این بود که “از چهکسی تقلید میکنید؟” و جواب ایشان همین بود که “از کسی تقلید نمیکنم” و من بهیکباره به ذهنم خطور کرد که “چرا ما همین مورد قضیه را تطبیق نکردیم؟”، زیرا یک عدد از معیارهای دارای ما در شناخت شخص نفوذی همین بود که کسی که تقلید نکند، اهل تقیّد نمیباشد و فردی که اهل تقید نباشد هر کاری از دستش برمیآید. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد اکثر در آیتم دکتر خیراندیش درمان ورم معده لطفا به تماشا از وب سایت ما.