راهنمای نگارش مقاله – نشریه علمی بوم شناسی آبزیان

اضطراری است مشخصات سازمان حمایت کننده مالی طرح در انتهای نوشته قید شود. نویسندگان باید اطمینان حاصل نمایند که قبل از ارسال ورژن خطی برای انتشار، به موارد ذیل توجه نمایید: 1. عنوان می بایست حاوی عنوان، اسم نویسنده اهمیت و بقیه نویسندگان، مدارک تحصیلی، مشخصات و موسساتی باشد که به آن ها متعلق میباشند و آدرس پستی به جهت مکاتبات آینده، نشانی پست الکترونیکی، تلفن و شماره نمابر باشد. عنوان، اسم نویسندگان، آدرس نویسندگان، چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث، منابع، گزیده انگلیسی. نام خانوادگی (فاصله) صحبت نخستین نام نویسنده (.) تیتر مکتوب (.) نوبت چاپ (.) محل نشر (.) نشر دهنده (;) سال تکثیر (.) p (.) شماره صفحات (.). پس از تایید و ثبت در هیأت تحریریه، نوشته در نوبت چاپ قرار میگیرد و همین مورد قضیه به نویسنده متشخص مسئول اطلاع داده میشود. به کارگیری از مطالب نشریه اصلی ذکر منشا و حیاتی اجازه کتبی رئیس مسئول به جهت مقاصد غیر از انتشار بلامانع است. عکس ها بایستی دقیق و واضح و به نحوی تهیه و تنظیم شوند که از حیث فنی چاپ آن‌ها اصلی میزان مرغوب بودن مناسب در مجله مقدور باشد. در مواردی که از طریق ها و آزمون های آماری برای باز‌نگری نتیجه های و باز‌نگری داده ها استفاده شده باشد، می بایست دسته آن نیز ذکر شود. نویسندگان محترم از وقتی که فرم اصلاحیه مقالات برای آنان ارسال می گردد ۳ هفته زمان دارا هستند تا نوشته تصحیح شده نوشته را اهمیت اعمال پایانی تغییرات آیتم حیث داور به دفتر نشریه بفرستند.لازم به یاداوری است که چنانچه در مقاله نکات دستوری گویش فارسی و متدولوژی تحقیق رعایت نشده باشد از به عبارتی ابتدا در جریان بررسی قرار نگرفته و نوشته رد خواهد شد. در عکسها می بایست روی دیده بیمار پوشانده شود و هر مدل نشانهای که بتوان حیاتی آن مریض را شناخت حذف گردد. در مطالعات کیفی: ۱ – ابتداء براساس سرمشق ریتم و طرز بررسی گزینش شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته ها در هر سطح ابلاغ شود. مثال آدرس گوشه ای طومار یا این که خلاصه مقالات همایش ها و کنگرهها براساس معاهده ونکوور Anderson JC. نمونه نشانی یک مقاله پارسی براساس معاهده ونکوور Alvand A, Khoshtinat K, Zandi P, Safafar H, Mazloumi MT, Sharifzadeh Z. Formulation and lab-scale production of low fat and low trans spreads. مثال نشانی منبع اینترنتی براساس معاهده ونکوور Kimiagar M, Eftekhari H. Survey of goiter knowledge and iodine salt KAP. مثال نشانی فصلی از یک مکتوب لاتین براساس معاهده ونکوور Petri M. Systemic lupus erythematosus clinical aspects In : Koopman WJ, دانلود مقاله ژنراتور سنکرون Moreland LW.