راه های اب زیر کاه کارفرمایان باعث می شوند شما ساعت های طولانی تری کار کنید

به نظر می رسد رئیس شما قوانین را آرام می کند و در موقعیت های غیر شغلی که توجه شما را می طلبد به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر صبح ها کارهای زیادی برای انجام دادن دارید و در حال حاضر قادر به بازگشت تماس های کاری خود نیستید ، رئیس شما می تواند از شما بخواهد که تماس ها را عصر تنظیم کنید. اما آیا می دانید که در نهایت بیش از حد معمول کار می کنید ، منتظر بحث در مورد ایده ها و سپس کار بر روی ایده های اساسی کار رئیس خود هستید؟