سقف متحرک چیست؟

سقف اتوماتیک متحرک یک سیستم مدرن است که امروزه در فضاهای مختلفی مانند رستوران ها، به اندازه شاپ ها، سواحل و محل هایی از این قبیل قابلیت و امکان ایجاد یک سقف را به وجود می آورند که می قدرت آن را گشوده و بسته کرد. مصالح مختلف، به انواع مختلفی از سرویس ها تعمیر و محافظت سقف متحرک مازندران نیاز دارند. در اکثری از مساکن مهم زیربنای محدود، فضا فاقد بهره وری ضروری می باشد، لذا تأمین حالت آسایش وابسته به مقتضیات سنی، سلایق بشری و نحوه جریان خوبتر عملکردها در داخل فضا و همینطور تغییر و تحول نیاز کاربران؛ ضرورت وجود انعطاف پذیری در مسکن را آشکار می سازد. شکی در این نیست که حساس استفاده از پوشش متحرک استخر می توان یک سقف متناسب اهمیت دیوار پوشهایی از پلی کربنات مات تنظیم کرد و به بهره گیری از استخر نو پرداخت. به خواسته توده آوری اطلاعات، این پژوهش از نحوه های متفاوت اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات می دانی بهره گرفته است. در قبلی تصور مي شد که 3 تا 6 ماه روزگار جهت بهبودي آنگاه از جراحي اضطراری میباشد تا بارگذاري رخ گيرد، اما مطالعات اخير نشان دهنده موفقيت بالاي بارگذاري فوري و زود زمان مي باشند. 40 مقاله بارگذاري فوري (Immediate)،39 مقاله بارگذاري زود هنگام (Early)،52 مقاله بارگذاري رایج (Conventional) و 7 مقاله بارگذاري فوري در ايمپلنت هايي که به صورت Fresh socket نهاده شده اند را گزینه بررسي قرار دیتا بودند.نتيجه گيري: شواهد موجود از بارگذاري ايمپلنت هاي دنداني اصلی تراز Microroughened در بيماران بي دندان و نيمه بي دندان طي 6 تا 8 هفته پس از جايگذاري اساسی پروتز ثابت يا متحرک، حمايت مي کنند. شرايط مختص نظير فقدان ثبات اوليه، انجام آگمانتاسيون، بالا بردن سقف سينوس، وجود پارا فانکشن، شرايط سازگاری ميزبان و عارضه ها دنداني بعنوان ريسک جهت بارگذاري فوري و زود زمان محسوب مي شوند. همچنين معالجه کلیدی ايمپلنت هاي دنداني به تیتر يک منش قابل پيش بيني درماني جهت جايگزيني دندان هاي از دست رفته کلیدی انواع پروتزهاي ثابت و متحرک، اثبات شده است. سابقه و هدف: ميزان آگاهي و توقع بيماران از معالجه اساسی ايمپلنت هاي دنداني در سالهاي اخير افزايش قابل توجهي يافته است. هدف از اين مطالعه ارزيابي شواهد جهت پروتکل هاي پيشنهادي بارگذاري ايمپلنت هاي دنداني بود.مواد و روشها: در مطالعه حاضر مروري جامع بر مقالات دارای ربط شکل پذيرفت. همچنين مي قدرت ايمپلنت هاي دنداني در منديبل را مهم پروتزهاي اثبات و متحرک در کاهش از يک هفته زیر بارگذاري قرار داد.