سلطنتی از سراسر جهان که نویسندگان پرشوری هستند

علاوه بر گذران زندگی لوکس و انجام وظایف سلطنتی ، سلطنتی از سراسر جهان به اشتیاق خود برای نوشتن تسلیم شده اند و به برخی از مشهورترین نویسندگان پرفروش در جهان تبدیل شده اند. از کتاب شاهزاده چارلز در مورد آب و هوا تا رمان های تاریخی پرنسس مایکل از کنت ، بسیاری از سلطنت ها سخاوتمندانه به دنیای ادبیات کمک کرده اند.

گفته می شود ، در اینجا برخی از سلطنتی از سراسر جهان وجود دارد که نویسندگان پرشوری هستند و در دنیای ادبیات رونق دارند.