صندوق های رای در همه پرسی قانون اساسی ازبکستان باز شد

تاشکند: کمیسیون انتخابات اعلام کرد که در اوایل روز یکشنبه در همه پرسی قانون اساسی ازبکستان، صندوق های رای باز شد و رأی گیری را آغاز کرد که می تواند به شوکت میرضیایف رئیس جمهور اجازه دهد تا سال 2040 در قدرت بماند.
مقامات می گویند که بازنگری قانون اساسی، حکومت و کیفیت زندگی را در این کشور 35 میلیون نفری آسیای مرکزی، که حقوق آن مدت ها به شدت محدود شده است، بهبود می بخشد.

مطالب جذاب  لیست وب سایت های قضایی