فرانسه سه ماه مهلت داد تا تلاش خود را در زمینه آب و هوا نشان دهد: دادگاه عالی

پاریس: برترین فرانسه دادگاه اداری روز پنجشنبه به دولت مهلت سه ماهه داد تا نشان دهد در مسیر انجام تعهدات کاهش است گاز گلخانه ای آلایندگی
دولت فرانسه ، که واسطه برجسته سال 2015 بود توافق نامه پاریس بر تغییر اقلیم، قبلاً منتقل شده بود شورای دولت توسط شهر ساحلی شمالی گراند سینته، که به ویژه در معرض اثرات تغییر اقلیم است.