مدیریت تکنولوژی – مجمع مدیران ایران

لزوم ارتقاء تکنولوژی ، تولید ذهن جستجوگر و متفکر در کودکان و نوجوانان می باشد و رسانه های گروهی و تدریس و رویش نقش عمدهای در همین ارتباط ایفامی کنند چگونگی رواج وسایل مشغول کننده و تفریحی سلامت ادله مؤثری در این حوزه میباشد وسایلی که بصورت اسباب بازی در اختیار کودکان قرار میگیرند باید در کنجکاوی و فعالیت فرضی کودکان همین نقش را ایفا کند که باید پدیده ها را در سرویس گرفت و اساسی دست‌کم نیروی فیزیکی به تدریج نتیجه های را کسب نمود . اما تکنولوژی ایستا نیست.یک پروسه پویاست که حیاتی یک وضعیت پایدار و تدریجی تغییر و تحول می کند.در یکی از از تعریف ها اخیر” میشل بدوی”یک تعریف هوشمندانه خیس و روشن تر از فرآیند مدیر تکنولوژی نسبت به معانی موجود ارائه می دهد،او می نویسد:مدیریت تکنولوژی یک پیکربندی یا ترتیب از سیتم های مدیر است،سیاست ها و روش هایی که وظایف استراتژیک و عملیاتی یک کمپانی را بمنظور رسیدن به هدف ها شرکت مشخص و معلوم می کند. سازمان ملل متحد، تکنولوژی را به عنوان مجموعه اطلاعات، مهارتها، شیوه ها و ابزار اضطراری به جهت ساختتن محصولات مورد نیاز و کاربرد آنها و یا تامین سرویس ها اثر گذار و مورد نیاز پذیرفته است. همچنین در برخی مرکزها صنعتی، خدماتی و تولیدی پس از خرید کردن وسایل تازه و کارگزاری آن‌ها نیاز به آموزش کارمندان داشتند. در مرزو بوم ما از سال ۱۳۰۶ به بعد، بعضی از مدرسه ها مبادرت به ایجاد آزایشگاههای فیزیک و شیمی و علم ها زیستی کردند، البته نداشتن فریم متخصص، نبود ابزار و وسایل و مواد مورد نیاز و عدم اعتقاد به کاربرد این وسایل و روشها، باعث عدم موفقیت این مرکزها و راکد ماندن فعالیتهای آنها شد. اصلی آغاز پیکار جهانی دوم، کانون فعالیتها در حوزه وسایل سمعی و بصری از محافل تعلیم و تربیت به ارتش آمریکا منتقل شد و بسیاری از وسایل مثل “پروژکتور” و “اورهد” به جهت اولین بار ساخته شد. این رخداد اهمیت توجه به الگوها و نظریههای رابطه از سوی دستاندرکاران وسایل سمعی و بصری در اوایل سالهای ۱۹۵۰ اخبار علمی تکنولوژی به وقوع پیوست. در در بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ جریانهای جدیدی در زمینه علوم انسانی بهخصوص علوم تربیتی به وقوع پیوست که در واقع همین دهه و ده سال آن گاه را بهصورت نقطه عطفی در تاریخ تکنولوژی آموزشی درآورد. در صورتی که شما هر مدل سوالی در ارتباط کلیدی چه جایی و نحوه استفاده از اخبار تکنولوژی روز جهان دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.