نکات حرفه ای برای بازاریابی لوازم آرایشی و بهداشتی

نشریه کارایی میکرد سبک زندگی و مُد غربی را جایگزین روشهای سنتی و مذهبی موجود کند. نشریۀ مزبور در ارائۀ الگوهایی عمل میکرد که دولت میپسندید. امروزه اینستاگرام از گزاره شبکههای اجتماعی هست که حساس محوریت اشتراکگذاری عکس، توانسته می باشد به بخش اعظمی از پیشبینیها مبنی بر حرکت شبکههای اجتماعی به سمت سایتهای عکس محور جامه کار بپوشاند. هما 30 ساله می گوید: «شغل همسرم طوری میباشد که هنگامی در مهمانی ها ظواهر می نحس درصورتیکه مطابق مد روز نباشم در عده خانواده­های عزیزان همسرم پذیرفته نمی­شوم. در عکسهای خانوادگی، زنها بهتدریج با پوششهای جدیدتری ظاهر شدند که در بخش اعظم مواقع عفاف و حجاب کمتری داشتند. مجله عمده درصدد ترغیب بانوان مرز و بوم به الگوبرداری از مدهای غربی بود و در راستای تغییر‌و تحول سبک زندگی زنها از جور سنّتی به مدرن، قدم برمیداشت. داده ها بانوان آخرین مدهای لباس و آرایش و پیرایش را از پاریس و ایتالیا کلیدی عکسهای نیمهبرهنۀ زنها منتشر میکرد؛ همچنین گزارشهای مختلفی از هنرپیشههای غربی حساس شرح خاطرات و زندگی آنها در نشریه چاپ می‌شد که معرف مدل لباس و آرایش و پیرایش آن‌ها بود. یک عدد از بخشهای مهم دیتاها بانوان مقالهها و گزارشهایی بود که دربارۀ زنها منتشر میشد. نشریۀ داده ها بانوان باوجود آنچه در سرمقالة خویش گفته بود، به احقاق حقوق و دستمزد زنها کمتر توجه کرد و حتی مسائل سیاسی را از زندگی آنان جدا کرد. صفحههای دیگر شامل گزارش، یک برگه شعر، داستان به قلم نویسندههای برنا و زن، داستانهای ترجمهشده با نام مستعار «فادی» که در اصل مترجم آن فضلالله جلوه بود، صفحۀ آشپزی، خیاطی، خانهداری، ورزش بانوان، معرفی پایانی مدهای لباس و آرایش، معرفی کانونها و انجمنهای ویژۀ بانوان و مطالب دیگر بود. امروزه در جامعۀ مدرن کنشهای مصرفی مبنای اصلی هویت اجتماعی شخص میباشد که دامنۀ مضاعف گستردهای از کودکی تا کهنسالی دارااست (اباذری و کاظمی، 1384: 169). بودریار هم اصلی تأثیر از زبانشناسی لوی استروس، مصرف ابژهها را نوعی زبان خیال میکند که در محدودۀ آن هر ابژۀ مصرفی معرف نشانهای است که اصلی اعطای هویت و موقعیت به انسانها، جهان اجتماعی را شکل میدهد. گویش بدن در قالب مد و خودآرایی جدید، از تاریخ مد در اعصار حاکمیت نظامهای د لوازم ارایشی اورجینال شیراز سنتی مختلفی است. از این رو هر تعریف و تمجید و جایگاهی به جهت بدن ممکن می باشد مراتب بعدی در مد و خودآرایی را هم تغییر‌و تحول و توسعه دهد یا این که محدود کند. تن همچنین بیانکنندۀ موقعیت جامعه می باشد (ایناتلو، 1395: 40) و تفاوت در زبان تن در حیطۀ مد و خودآرایی هم بیانکنندۀ تفاوتهای اجتماعی است. هرچند فروش مویرگی بعضا هزینههای توزیع را به کمپانی تحمیل می‌کند ولی از طرفی حساس حذف واسطههای عمدهفروش سودِ بیشتری را قسمت شرکت می‌نماید و همچنین در اختیار گرفتن بها در دستِ شرکت میماند.