هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده می بایست اهمیت توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اساسی توجه به موضوعاتی چون افزایش قدرت هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی میباشد که به جهت افزایش عجله و قدرت ماشین مورد به کارگیری قرار میگیرد ، به جهت اینکه بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید همین گزینه یکی از موردها حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می‌گردد و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل سخت و مستمند به علم منحصر در حیث گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در وقتی که ارزش ماشین بالا می‌رود و افراد بضاعت خرید یک اتومبیل پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می کنند که کارگزاری همین قطعه منجر پیدایش ویژگیهای مختلفی در اتومبیل نیز میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای شتاب و کارایی بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و تولید این قطعه با دارد، روزگار و هزینهای میباشد که شما باید به جهت آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از نظر کالا و ساختاری حیاتی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می گردند و پروسهی انجام همین حادثه کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، دوچندان پر سرعت و آسانتر میباشد و این مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.