پلیس اتریش به ده ها آدرس ‘مرتبط با اسلام گرایان’ حمله کرد

وینا: پلیس اتریش به بیش از 60 آدرس که ادعا می شود با آن ارتباط دارند حمله کرد اسلام گرایان رادیکال دادستان ها گفتند ، در چهار منطقه مختلف دوشنبه ، با دستور بازجویی برای 30 مظنون.
استیریا دادستانی منطقه در بیانیه ای اعلام کرد “در حال انجام تحقیقات از بیش از 70 مظنون و چندین انجمن مظنون به تعلق و حمایت از تروریست است اخوان المسلمین و سازمانهای حماس “.
وی تأکید کرد “این عملیات هیچ ارتباطی با حمله تروریستی در آن ندارد وین 2 نوامبر “.