چرا ممکن است روزه داری متناوب برای شما مفید نباشد

افراد هر دو گروه وزن کم کردند ، در حالی که محققان با تعجب اظهار داشتند که گروه زودهنگام نتایج چشمگیرتری نشان نداد.

فرض بر این بود که گروه محدود به زمان وزن بیشتری کاهش می دهد ، که این اتفاق نیفتاد. تفاوت زیادی بین وزن از دست رفته توسط هر دو گروه وجود نداشت.

این اولین بار نیست که مطالعه در مورد روزه داری متناوب نتایج متفاوتی را نشان می دهد. اگرچه برخی مطالعات ادعا کرده اند که روزه داری متناوب دارای مزایای بالقوه سلامتی مانند کاهش التهاب ، عملکرد بهتر روده ، کاهش کلسترول و حتی فرآیندهای شناختی کارآمد است.