12 بیماری و واکسن هایی که می توانند از بروز آنها جلوگیری کنند

فلج اطفال یک بیماری پزشکی است که یک بیماری عفونی کشنده است. بر اساس گزارش ها ، از هر 200 نفر 1 نفر می تواند پس از تحت تأثیر قرار گرفتن ویروس فلج در سیستم فلج شود. ویروس می تواند از یک فرد به فرد دیگر منتقل شده و به مغز و نخاع فرد آلوده منتقل شود و منجر به فلج شدید شود.

واکسن: به واکسن فلج اطفال IPV گفته می شود. پزشکان توصیه می کنند که کودک شما چهار دوز یکسان دریافت کند.