Monthly Archives دسامبر 2020

رمز و راز هنوز هم خاستگاه Covid-19 است

پاریس: در حالی که بسیاری از دانشمندان در حال یافتن واکسن هایی برای تعدیل شیوع ویروس کرونا هستند ، محققان دیگر گذشته را جستجو می کنند و می خواهند یکی از بزرگترین اسرار ویروس را کشف کنند: دقیقاً از کجا ناشی شده است...
Read More