5 ترفند آرایش برای افزودن درام به آرایش چشم جشن شما

با همه گیری های مداوم ، جشن های بزرگ در انتظار هستند اما شما هنوز هم می توانید تمام مراسم جشن را با اجتماعات صمیمی برگزار کنید. چه با خانواده و چه با دوستانتان جشن بگیرید ، مطمئن شوید که برای این جشن ها آماده شده اید. و وقتی نوبت به آرایش می رسد ، آرایش چشم می تواند فوراً درام را به صورت شما اضافه کند. در اینجا پنج راهی وجود دارد که می توانید آرایش چشم جشن خود را تقویت کنید: